Werking

Werking

Inleiding

Onze dienst telt ongeveer 45 medewerkers en we begeleiden ongeveer 15000 leerlingen uit de regio Antwerpen.

Om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan is het belangrijk om multidisciplinair te werken. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij/zij kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

Wij bieden informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school vanuit een onafhankelijke positie.

Wij handelen discreet met respect voor de privacy en volgens de regels van het beroepsgeheim.

CLB-artsen en verpleegkundigen zorgen voor de medische onderzoeken en vaccinaties. Deze onderzoeken zijn verplicht net als de begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn op school.

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks bij ons terecht. Leerlingen hoeven dus niet eerst de toelating te vragen op de school voor begeleiding door het CLB.
We werken vraaggestuurd. Als de school vraagt om een leerling te begeleiden, is de instemming van de ouders vereist als de leerling jonger is dan 12 jaar. Voor het begeleiden van leerlingen ouder dan 12 jaar is de instemming van de ouders niet vereist!
 

CLB als draaischijf in een netwerk

Het is de taak van elke leerkracht om aan signaaldetectie te doen en gepast met deze signalen om te gaan. Vaak kan de school binnen het kader van haar leerlingbegeleiding zelf rond deze signalen werken. Leerkrachten zijn echter geen hulpverleners. Een school kan twijfelen en zich afvragen of er niet meer begeleiding nodig is dan zij zelf kan garanderen. In zo'n geval richt de school zich het best tot het CLB.

Het CLB doet, in samenspraak met de school, aan vraagverheldering en bekijkt of er eventueel moet doorverwezen worden naar meer professionele hulp. Het CLB krijgt immers vanuit het decreet CLB de belangrijke rol van draaischijf tussen onderwijs, welzijns- en gezondheidssector. CLB's vormen in het verlengde daarvan een netwerk met de diensten uit hun regio die hulp aan jongeren kunnen bieden.

De vier werkingsdomeinen van CLB

1. Preventieve gezondheidszorg

De hulp die hier geboden wordt, is gericht op het bevorderen, bewaken en behouden van de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen.

Algemene medische onderzoeken gebeuren in het 2de kleuterjaar, in het 5de leerjaar van het lager onderwijs en in het 1ste en 3de jaar van het secundair onderwijs.
Gerichte medische onderzoeken gebeuren in het 1ste kleuterjaar, het 1ste en 3de leerjaar van het lager onderwijs.
Deze onderzoeken zijn verplicht.

Maatregelen om verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen zijn ook verplicht.

Het geven van vaccinaties gebeurt enkel na toestemming van de ouders.

1ste leerjaar: polio (kinderverlamming) - difterie (kroep) - tetanus (klem) - pertussis (kinkhoest), in één spuitje.

5de leerjaar: rubella (rode hond) - bof - mazelen, in één spuitje.

1ste jaar secundair meisjes : HPV of humaan papillomavirus (baarmoederhalskanker) in 2 spuitjes op 2 verschillende tijdstippen.

3de jaar secundair: difterie (kroep) - tetanus (klem) - pertussis (kinkhoest) in één spuitje.

Leerlingen en ouders kunnen ondersteuning krijgen i.v.m. voedingsadvies, lichaams- en tandhygiëne, ...

De school kan ondersteund worden bij projecten of lessen inzake gezondheidsbevordering.
 

2. Schoolloopbaanbegeleiding

De schoolloopbaan van probleemleerlingen wordt van nabij gevolgd aan de hand van een aangevuld CLB-dossier.

Schoolloopbaanbegeleiding heeft t.a.v. de leerlingen als doel hen te begeleiden in de uitbouw van een goede schoolloopbaan en mee te werken aan hun ontwikkeling. School en ouders zijn zo co-actoren bij het nemen van loopbaanbeslissingen. CLB-medewerkers kunnen advies geven over een eventuele doorstoming naar het buitengewoon onderwijs.

De CLB-medewerkers werken schoolondersteunend door o.a. het volgen van klassenraden, informatie en instrumentarium ter beschikking te stellen en te overleggen met leerkrachten en directies op regelmatige basis.
 

3. Leren en studeren

Dit domein biedt specifiek hulp met het oog op het oplossen en zo mogelijk het voorkomen van leer- en ontwikkelingsproblemen en problemen met het zelfstandig leren.

De CLB-medewerker helpt de school bij het uitbouwen en gebruiken van een leerlingvolgsysteem.

Bij ernstige problemen verwijst het CLB door naar meer gespecialiseerde diensten, therapeuten en logopedisten.

De CLB-medewerker ondersteunt leerkrachten bij leerlingen met individuele leerproblemen.
 

4. Psychosociaal functioneren

Sociaal-emotionele problemen zijn meestal complexere problemen die verankerd kunnen zijn in alle aspecten van het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren.

De CLB-medewerker gaat hier hulp bieden bij het oplossen en vooral voorkomen van gedrag- en opvoedingsproblemen.

De hulpverlening gebeurt voornamelijk door het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten.

De CLB-medewerker zal bij ernstige problemen voor behandeling doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.
 

Mission statement

Het mission statement van de centra voor leerlingenbegeleiding vertaalt de waarden en principes die elk personeelslid moet hanteren.
 

Deontologische code

De deontologische code vormt voor de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding een leidraad bij het uitvoeren van hun taken. CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiding op school voelen zich samen verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen. Ze respecteren de deontologie bij de onderlinge informatie-uitwisseling.
 

Het multidisciplinair leerlingendossier

Het multidisciplinair leerlingendossier bevat een aantal gegevens over de betrokken leerling. Zodra de leerling van school verandert en daardoor ook soms van CLB, wordt het volledige dossier overgemaakt aan het nieuwe CLB.
De ouders of leerling vanaf 12 jaar kunnen binnen de 10 dagen na de schoolverandering verzet aantekenen tegen overdracht van het dossier, behalve voor de gegevens van de verplichte begeleiding.
De ouders en leerlingen hebben toegang tot het dossier onder de voorwaarden die bij wet vastgelegd zijn.

Het multidisciplinair dossier wordt door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek of vaccinatie en tot de leeftijd van 25 jaar.
 

Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier

De directeur draagt er zorg voor dat de betrokken leerling en de ouders op een gepaste wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens.
Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan men zich wenden tot

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Waterloolaan 115 B
1000 Brussel
Tel: 02 542 72 00
 

Verdere informatie

Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind

Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp