Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met haar te worden besproken.

Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief of e-mail.

         Hilde Van Loock

         Ruggeveldlaan 471

         2100 Deurne 

         03 232 23 82

         hildevanloock@clb-antwerpen.be

Wordt na overleg niet tot een akkoord gekomen, kan u schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur de ontvangst van de klacht en vermeldt zij de procedure die zal gevolgd worden en de termijn waarbinnen dat gebeurt. De directeur onderzoekt  de gegrondheid van de klacht en brengt u binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. Indien de klacht wordt afgewezen brengt de directeur u hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.

Indien u een klacht heeft over feiten waarbij de directeur zelf betrokken is, kan u dit melden aan de algemeen directeur van de scholengroep.